Σελίδες

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι…
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος κηρύττει Θεό τόν Πατέρα, Θεό τόν Υἱό καί Θεό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί πιστεύει στήν ἐνσάρκωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέχεται τό λόγο καί τή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπως αὐτή περιγράφεται μέσα στό Εὐαγγέλιο καί δέχεται τίς διδασκαλίες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά δόγματά της ὅπως αὐτά ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος σέβεται τήν Ἱερά Παράδοση τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος εἶναι βαπτισμένος στό ὄνομα τῆς ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος καί δέν ἀφήνει τό βάπτισμα πού ἔλαβε ἀνενεργό ἀλλά τό ἐνεργοποιεῖ στή ζωή του καθώς ὡριμάζει. 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος κατηχεῖται, μελετάει συνεχῶς τό Εὐαγγέλιο, διδάσκεται τό λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἑρμηνεύει ὀρθά τίς ἁγίες Γραφές καί βρίσκεται μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του σέ διαρκή μαθητεία.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος προσέρχεται τακτικά μέ σεβασμό, πίστη ἀγάπη καί πνευματική προετοιμασία στό θεῖο ποτήριο καί δέν κοινωνάει “γιά τό καλό” καί ἐθιμοτυπικά δυό – τρεῖς φορές τό χρόνο.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος μετέχει συστηματικά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἔχει πνευματικό καί διακριτικό καθοδηγητή στή δύσκολη πορεία τοῦ βίου του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει ἐνεργή διακονία στό χῶρο τῆς ἐνορίας του καί δέν περιμένει τά πάντα ἀπό τούς κληρικούς.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀλλοιώνει τόν ἑαυτό του καί ἔγινε δοχεῖο τῆς θείας χάριτος καί μέ τήν ἀγάπη του καί τό παράδειγμά του ἐπηρεάζει καί τούς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ὡς πραγματικό νόημα στή ζωή του ἔχει νά συναντήσει τόν Χριστό καί τή Βασιλεία Του καί δέν ψάχνει νά βρεῖ νόημα στά ἀνθρώπινα καί φθαρτά διότι ξέρει ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα θά τόν ἀπογοητεύσουν.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν βυθίζεται σέ δεισιδαιμονίες καί προλήψεις, ἀλλά προσπαθεῖ μελετώντας καί καθοδηγούμενος νά βρεῖ τήν ἀλήθεια.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν χρησιμοποιεῖ τήν Ὀρθοδοξία ὡς ἰδεολογία γιά νά κηρύττει θρησκευτικό φανατισμό καί νά αὐτοδικαιώνεται.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀπορρίπτει ὁποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική ἤ σωματική), φανατισμοῦ, φωνασκίας καί ἀκρότητας.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν θέλει νά βάλει στή θέση του ὅποιον διαφωνεῖ μέ τίς ἀπόψεις του κατακεραυνώνοντάς τον μέ ἀφορισμούς καί ἀναθέματα.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν βυθίζεται σέ θεωρίες συνωμοσίας καί δέν βλέπει παντοῦ καί πάντα ἐχθρούς πού ἐπιβουλεύονται τήν Ὀρθοδοξία του θεωρώντας τόν ἑαυτό του ἀναμάρτητο καί αὐτόκλητο σωτήρα τῆς Ἐκκλησίας.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος παίρνει τόν ἑαυτό του στά σοβαρά καί ἀναλαμβάνει τίς εὐθύνες του ἀναγνωρίζοντας ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός του εἶναι τό εἴδωλο πού ἀντικρίζει στόν καθρέπτη του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος μέ ἀγάπη καί τρυφερότητα ἀγκαλιάζει τόν κάθε παραστρατημένο ἄνθρωπο καί προσεύχεται γιά τή μεταστροφή του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δείχνει μακροθυμία, ἔλεος καί μεγαλοψυχία στά σφάλματα τοῦ συνανθρώπου του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἠρεμίας ἀπαντάει καί νουθετεῖ χωρίς νά περιμένει τό ἴδιο πνεῦμα καί ἀπό τόν ἄλλο.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δίνει ἐλπίδα, χαμογελάει, βοηθάει χωρίς νά ζητάει, εἶναι αἰσιόδοξος, παρηγορεῖ τόν καταφρονημένο, ἀκούει τόν συνάνθρωπο, κατανοεῖ τίς ἀνάγκες του, ἔχει ἕνα καλό λόγο γιά ὅλους.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει ἡσυχία καί ψυχική γαλήνη καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς ἐφήμερες κραυγές τοῦ κόσμου τούτου.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν ἐξουθενώνει τόν ἄλλο μέ τό πρόσχημα τῆς ἀρετῆς, τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκράτειας.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀποφεύγει νά τρέχει στά δικαστήρια μέχρι νά ἐξουθενώσει τούς ἀντιδίκους του, ἀλλά μέ πνεῦμα συγχώρεσης καί ὁμόνοιας προσπαθεῖ νά εἰρηνεύσει τίς διαταραγμένες σχέσεις του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος πεινᾶ καί διψᾶ γιά τήν ἀλήθεια καί τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί νοιώθει τόν ἑαυτό του φτωχό μπροστά Του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος πάντοτε χαίρεται, πάντα εὐχαριστεῖ, πάντοτε δοξολογεῖ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει φτιάξει στήν ψυχή του ἕναν μυστικό κῆπο προσευχῆς.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος βλέπει τούς συνανθρώπους του ὡς εἰκόνες Χριστοῦ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει μνήμη θανάτου καί γι᾽ αὐτό ζεῖ κάθε ἡμέρα μέ εὐχαριστία καί χαρά.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν ἀναλώνει τό πολύτιμο δῶρο τῆς ζωῆς σέ μεμψιμοιρίες, γκρίνια καί μουρμούρα καί μπορεῖ νά χαίρεται τή ζωή του κάθε ἡμέρα ὅ,τι καί νά συμβαίνει γύρω του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀνατρέφει τά παιδιά του ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει ποιότητα καί μέτρο στή ζωή του καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τήν καταναλωτική μανία τοῦ κόσμου γύρω του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν κατακρίνει διότι ξέρει ὅτι αὔριο μπορεῖ νά πέσει σέ χειρότερα ἁμαρτήματα καί νά κατακριθεῖ καί ὁ ἴδιος.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος πάντα ὑπομένει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ἀγαπάει.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος λυπᾶται γιά τίς ἁμαρτίες του καί ὁδηγεῖται στή μετάνοια, ὅποιος ἑβδομηντακοντάκις ἑπτά φορές πέσει καί ἑβδομηντακοντάκις ἑπτά φορές σηκωθεῖ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀκόμα κι ἄν γύρω του τά πάντα εἶναι κόλαση, μπορεῖ μέσα του νά ἔχει ἕναν παράδεισο καί νά τόν μεταδίδει καί στούς ἄλλους.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ὁμιλεῖ μέ σύνεση καί εἶναι πάντα εὐγενικός, ὑπομονετικός, πράος καί προσηνής.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος εἶναι ταπεινός καί μετριόφρων καί παλεύει καθημερινά μέ τή φιλαυτία του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος παραχωρεῖ τή θέση του καί τήν προτεραιότητά του στούς ἔχοντες ἀνάγκη, εἶναι αὐτός πού προτιμᾶ νά ἀδικηθεῖ παρά νά ἀδικήσει.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος γνωρίζει καλά ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος γνωρίζει καλά ὅτι ὁ Θεός εἶναι φιλεύσπλαχνος πατέρας πού δίδει μόνο ἀγάπη καί δέν μπορεῖ νά εἶναι τιμωρός κανενός.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ξέρει ὅτι πρέπει καθημερινά νά δίδει τήν ὁμολογία του καί ὅτι κάποια στιγμή μπορεῖ καί νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἐξασκεῖ διαρκῶς τίς θεόσδοτες ἀρετές.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν κοκορεύεται γιά τά πνευματικά του χαρίσματα, ἀλλά τά ἐπιτελεῖ ἐν κρυπτ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει διάκριση, εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἀπορρίπτει τίς μονομέρειες.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος γνωρίζει ὅτι τρῶμε γιά νά ζοῦμε καί ὄχι ὅτι ζοῦμε γιά νά τρῶμε.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος βοηθάει στήν πρόοδο τοῦ συνανθρώπου του μέ προθυμία καί χαρά χωρίς νά τοῦ γίνεται ἐμπόδιο καί νά κωλυσιεργεῖ τήν προκοπή του ἐπειδή ἔχει τήν ἐξουσία.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος σέβεται τήν ἐξουσία, τηρεῖ τούς νόμους καί τιμάει τούς χώρους στούς ὁποίους βρίσκεται, ἀκόμα κι ἄν ξέρει ὅτι κάποιοι νόμοι εἶναι ἄδικοι.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος γίνεται ὁ ἴδιος φωτοδότης ἀγάπης καί ζεῖ τό βίο του σταυραναστάσιμα.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος εἶναι πρωτοπόρος καί ὄχι οὐραγός, ὅποιος εἶναι ποιητής καί ὄχι νοσταλγός, ὅποιος εἶναι μεγαλόψυχος καί ὄχι μεμψίμοιρος, ὅποιος ἔχει ἀρχοντιά στούς τρόπους του καί ὄχι μιζέρια, ὅποιος εἶναι λεβέντης καί ὄχι κακομοίρης. 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ζεῖ στόν κόσμο αὐτό ὡς πάροικος, διαβιεῖ στή γῆ ἀλλά ἔχει τό πολίτευμά του στόν οὐρανό.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν ἐπιδιώκει νά ἀλλάξει τόν κόσμο διότι γνωρίζει ὅτι αὐτός δέν ἀλλάζει, ἀλλά προσπαθεῖ μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του νά ἀλλάξει τόν ἑαυτό του καί νά παραδειγματίσει καί τούς συνανθρώπους του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ξέρει ὅτι ὁ πλοῦτος δόθηκε ἀπό τόν Θεό στούς ἀνθρώπους γιά νά εἶναι σοφοί διαχειριστές του πρός ὄφελος τῆς κοινωνίας καί ὄχι δυνάστες τῶν φτωχότερων. 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἐγκαταλείπει τή βολή του γιά νά συνδράμει ἤ νά δώσει χαρά στούς ἄλλους, εἶναι ὅποιος ξέρει ὅτι σκοπός του εἶναι νά ὑπηρετεῖ καί ὄχι νά τόν ὑπηρετοῦν.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος μαζί μέ τήν Ὀρθοδοξία ἔχει καί Ὀρθοπραξία, ὅποιος γίνεται «ἅλας τῆς γῆς», φωτεινό λυχνάρι καί φῶς γιά τόν κόσμο.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν χρειάζεται τό θαῦμα γιά νά πιστέψει διότι γνωρίζει ὅτι τό μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι ἡ ἴδια του ἡ ζωή καί ἡ μετάνοιά του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν χρειάζεται νά κάνει τάματα διότι ξέρει ὅτι ὁ Θεός δέν συναλάσσεται μέ κανέναν καί γνωρίζει ὅτι τό μόνο τάμα πού θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς εἶναι νά Τοῦ ἀφιερώσουμε τήν ἴδια μας τή ζωή. 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος δέν νομίζει ὅτι ἐπειδή ἐπιτελεῖ τά θρησκευτικά του καθήκοντα ὁ Θεός θά τά ἔχει καλά μαζί του.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος γνωρίζει ὅτι ἡ πίστη του στό Θεό εἶναι ἕνας ἀδυσώπητος ἀγώνας πού διαρκεῖ μία ὁλόκληρη ζωή καί πρέπει κάθε μέρα νά τήν ἀνακαλύπτει, νά τήν αὐξάνει καί νά τήν ἀνανεώνει σέ ὁποιοδήποτε μέρος καί στιγμή κι ἄν βρίσκεται.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει ἰσχυρή χριστιανική ταυτότητα καί τήν ὑποστηρίζει μέ ὅλο του τό εἶναι, ὅποιος δέν ντρέπεται νά λέει ὅτι εἶναι χριστιανός καί εἶναι περήφανος γι᾽ αὐτό.
Χριστιανός Ὀρθόδοξος εἶναι ὅποιος ἔχει ὡς σκοπό τῆς ζωῆς του νά γίνει Ἅγιος!

 Σωτ. Κόλλιας